අනු අංකය  ආයතනය   දුරකතන අංකය
01  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මාතර  0412222233
02  ප්‍රාදේශිය සභාව- දික්වැල්ල  0412255275
03  මහජන බැංකුව - දික්වැල්ල  0412255270
04  ලංකා බැංකුව- දික්වැල්ල  0412255280
05  තැපැල් කාර්යාලය- දික්වැල්ල  0412255251
06 ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය -මාතර  0412222279
07 මාතර මහ නගර සභාව  0412222275
08 සමෘද්ධි බැංකුව- පොල්ගහ මුල්ල  0412259002
09 විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය-පොල්ගහ මුල්ල  0412259127
10  සණස බැංකුව-දික්වැල්ල  
11 ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව- දික්වැල්ල  0412257597
12 තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - මාතර  0412222612
13 දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව - මාතර  
14 කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය- දික්වැල්ල  0412255704
15 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය- මාතර  0412223167
16 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලය- දික්වැල්ල  
17 ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය -දික්වැල්ල  0412255285
18 ශ්‍රි ලංකා ටෙලිකොම් - ගොඩඋඩ 0412259525

News & Events

10
May2021
පවතින කොරෝනා තත්වය මත මාර්ගගත ක්‍රමයට සේවාවන් ලබාදීම

පවතින කොරෝනා තත්වය මත මාර්ගගත ක්‍රමයට සේවාවන් ලබාදීම

පවතින කොරෝනා අවධානම් තත්වය තුළද සේවාලාභි ඔබ...

10
May2021
Beach Cleaning Program - 23 March 2021

Beach Cleaning Program - 23 March 2021

     Beach Cleaning Program Date – 23rd...

Scroll To Top