දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයේ අභිනව ප්‍රාදේශිය ලේකම් ලෙස සුසන්ත අත්තනායක මහතා 2019 සැප්තැම්බර් 17 දින පත්විය. මීට ප්‍රථමයෙන් එතුමා මුලටියන ප්‍රාදේශිය ලේකම් ලෙස සේවයේ නියුතු ව ඇත.

Scroll To Top