දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලය ඵලදායිතා නවමු මඟකට මෙහෙය වු ප්‍රාදේශිය ලේකම් බරණිගේ සනත් රන්ජිත මහතා

හක්මණ ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයට ස්ථාන මාරු වීමක් ලබා ගෙන නික්මයාම හේතුකොටගෙන පැවැත්වූ උපහාර උත්සවය

2019 සැප්තැම්බර් 16 වන දින දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණ.

2008 පෙබරවාරි 27 වන දින දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් ලෙස සේවයේ නියුතු ව සිටි

ඔහු 2011 ජුනි 14 වැනි දින සිට දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයේ රාජකාරි ඉටුකරන ප්‍රාදේශිය ලේකම් ලෙස පත්ව ඇත.

එතැන් පටන් ඔහු 2019 සැප්තැම්බර් 16 දක්වා දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් වරයා ලෙස ගුණාත්මක,

වඩාත් ඵලදායි රාජ්‍ය සේවයක් ඉටුකිරිමේ මහඟු සේවයට දායකත්වය ලබා දුනි.

Scroll To Top