ඵලදයත

ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලියේ රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල කාණ්ඩය යටතේ දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය 2018 වර්ෂයේදී දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලය දිනාගන්නා ලදී.

Scroll To Top