දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම එම කමිටුවේ ගරු සභාපතී, දකුණු පළාත් සභා ගරු මන්ත්‍රී චතුර ගලප්පත්ති මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019. 03. 07 දින දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් බි. එස් රන්ජිත මහතා ඇතුළුව ප්‍රදේශයේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා,  දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා/ තුමියන්ලා, ගරු ආමාත්‍යවරුන්ගේ හා ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සම්බන්ධීකරණ නියෝජිතයින්, සියලුම දෙපාර්තුමේන්තු ප්‍රධානීන් හා නිලධාරීන්, මාධ්‍යවේදීන් සහභාගී විය. මෙහිදි 2018.10.18 වන දින පැවැති සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී ගත් තීරණවල ප්‍රගතිය විමසා බලන ලදී.

Scroll To Top