ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

10
May2021
පවතින කොරෝනා තත්වය මත මාර්ගගත ක්‍රමයට සේවාවන් ලබාදීම

පවතින කොරෝනා තත්වය මත මාර්ගගත ක්‍රමයට සේවාවන් ලබාදීම

පවතින කොරෝනා අවධානම් තත්වය තුළද සේවාලාභි ඔබ...

10
May2021
Beach Cleaning Program - 23 March 2021

Beach Cleaning Program - 23 March 2021

     Beach Cleaning Program Date – 23rd...

Scroll To Top